Árfolyam az áfában (XI. rész)


Az alkalmazandó árfolyam szolgáltatásimportnál eltér attól függően, hogy az ügylet teljesítési helyére milyen jogszabályi rendelkezés vonatkozik, míg adómentes Közösségen belüli termékértékesítés esetén a Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan alakul. Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletekre speciális árfolyamszabály irányadó.

Az előző részek itt olvashatók.

Releváns jogszabály:
– 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Az adóalap forintosításához alkalmazandó árfolyam (folyt.) 

Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és Közösségen belüli termékbeszerzés esetén alkalmazandó árfolyam (folyt.)

Melyik napon érvényes árfolyamot alkalmazzuk? (folyt.)

A fizetendő adó megállapításakor érvényes árfolyam (folyt.)

A fordított áfás ügyleteken belül szolgáltatásimportnál azokban az esetekben, amikor a szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének megállapítására az Áfa tv. 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni (amely szerint a teljesítési hely az igénybevevő gazdasági letelepedettségéhez igazodik), a nemzetközi fordított adózás az Áfa tv. 140. § a) pontja alapján áll be.

Az ilyen szolgáltatásnyújtásokra nem alkalmazható az Áfa tv. 60. §-ának „hármas szabálya”, az adó megállapítását az Áfa tv. 55-59. §-aiban meghatározott időpontban kell elvégezni, és az ennek megfelelő (teljesítéskori/előlegfizetéskori/számlakibocsátáskori) árfolyamon kell végrehajtani a forintosítást is. Ennek az az oka, hogy ezen szolgáltatások nyújtásáról és igénybevételéről a feleknek adatot kell szolgáltatniuk az összesítő nyilatkozaton, és a 60. § speciális szabályának alkalmazása esetén nem lenne biztosított, hogy a felek azonos időszakban szerepeltessék ezen ügyleteket, ez a szabály ugyanis nem egységesen azonos minden EU-tagállamban.

Azon importszolgáltatások esetén, amelyeknél a teljesítési helyet az Áfa tv. előírásai közül a 39. és 40. §, a 42. §, valamint a 44. és 45. § bármelyikének alkalmazásával kell meghatározni (pl. ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, közlekedési eszközök rövid tartamú bérbeadása), a nemzetközi fordított adózást az Áfa tv. 140. § b) pontja írja elő. Ezen ügyleteknél a fizetendő adó megállapításának időpontját az Áfa tv. 60. §-a szerint kell meghatározni, ezért a forintosításhoz alkalmazandó árfolyam attól függ, hogy a „hármas szabály” dátumai közül melyik következik be leghamarabb.

Lényeges, hogy a 60. § alkalmazása szempontjából csak annak van jelentősége, hogy a teljesítési helyre a főszabály vonatkozik-e, az viszont irreleváns, hogy a szolgáltatást Közösségen belülről vagy harmadik országból veszik-e igénybe.

Ha a teljesítés és a fizetendő adó megállapítása között

a) az adófizetésre kötelezett Áfa tv.-ben szabályozott jogállásában olyan változás történik, amelynek eredményeként tőle adófizetés nem lenne követelhető, vagy

b) tartozását ellenérték fejében átvállalják,

a fizetendő adót a jogállás-változást megelőző napon, illetőleg a tartozás átvállalásakor kell megállapítani, tehát a forintra történő átszámításhoz is az e napon érvényes árfolyamot kell alapul venni.

Adómentes Közösségen belüli termékértékesítés (Áfa tv. 89. §) esetén az értékesítőnek nem merül fel adófizetési kötelezettsége, azonban a bevallásában szerepeltetnie kell az ügylet adóalapját. Az adómegállapítási kötelezettség a teljesítést követő hónap 15. napján keletkezik, de ha az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátása a teljesítést követő hónap 15. napjához képest hamarabb történik, a fizetendő adót az ügylet teljesítését tanúsító számla kibocsátásakor kell megállapítani.

A Közösségen belüli termékbeszerzéshez hasonlóan tehát ezen ügyleteknél is attól függ a forintosításhoz alkalmazandó árfolyam, hogy a számlát a teljesítés napját követő hónap 15. napjáig kibocsátják-e.

Számlakibocsátáskori árfolyam

Az Áfa tv. 58. §-ának hatálya alá tartozó ügyletek (amelyeket neveznek időszakos/időszaki elszámolású vagy folyamatos teljesítésű ügyleteknek is) teljesítési időpontja az alábbi négy időpont valamelyike:

  • az elszámolási időszak utolsó napja,
  • a számla/nyugta kibocsátásának napja,
  • az esedékesség napja,
  • az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap.

Az ilyen ügyleteknél gyakran előfordul, hogy a számla kibocsátására már az Áfa tv. által meghatározott teljesítési időpontot megelőzően sor kerül. Mivel emiatt a számlázáskor sokszor még nem lehet tudni, hogy mi lesz a teljesítéskor érvényes árfolyam, a jogalkotó az 58. § alá tartozó ügyleteknél praktikus szempontokat követve a számla kibocsátásakor érvényes árfolyam alkalmazását írja elő.

Lényeges, hogy a szabály valamennyi 58. § szerinti ügyletre vonatkozik, tehát nemcsak abban az esetben kell a számla kelte szerinti árfolyammal számolni, ha a teljesítés dátuma a számla kibocsátásának a napja, hanem akkor is, ha az az elszámolási időszak utolsó napja, az esedékesség napja vagy az érintett időszak utolsó napját követő 60. nap.

Példa7:

A 2024. január havi bérleti díj a számla kibocsátásától számított 45. napon esedékes. A bérbeadó a számlát 2024. március 1-jén állítja ki. Az esedékesség napja ekkor 2024. április 15., amely az érintett időszak utolsó napját követő 60. napnál későbbi, a teljesítés dátuma ezért 2024. március 31. A bérleti díj 1.000 euró + áfa. Az adóalap forintosítását a 2024. március 1-jén (nem a 2024. március 31-én) érvényes árfolyam alapulvételével kell elvégezni.


Kapcsolódó cikkek

2024. május 29.

NAV: 2025-től lesz teljes az eÁFA rendszer

Számos új funkció bevezetésén van már túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal eÁFA rendszere, melynek fejlesztése egészen 2025-ig el fog tartani. A könyvelőszoftverekre ezen a téren is egyre nagyobb szerep hárulhat, a hagyományos nyomtatványkitöltő rendszer, az ÁNYK kivezetése ugyanis már napirenden van – derült ki a Kulcs-Soft által szervezett kerekasztal-beszélgetésen.

2024. május 29.

Értesítést küld a NAV-Mobil a jogviszonyváltozásokról

A foglalkoztatási adatok bármikor ellenőrizhetők a NAV-Mobilban, májustól pedig már push üzenetet is küld az alkalmazás a biztosítotti jogviszony változásairól – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kedden.