Így valljuk be az szja-t


Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Lépésről lépésre ismertetjük és elmagyarázzuk a személyi jövedelemadó megállapításának ás bevallásának folyamatát.

A magánszemélynek az adóköteles jövedelmeiről és azok adójáról évenként bevallási kötelezettsége van, amely két módon teljesíthető:

 • a NAV által készített adóbevallási tervezet elfogadásával, javításával, kiegészítésével, vagy
 • az adóhatóság közreműködése nélkül készített bevallás (’SZJA bevallás) benyújtásával.

Egyes jövedelmek (kamatjövedelem, a nyeremény, a nyilvános vetélkedők, versenyek díjai és egyes nem pénzbeli juttatások) esetében a kifizető kötelezett az adó megállapítására, és az adó megfizetésére is.

Nincs bevallási kötelezettsége annak, aki az adóévben egyáltalán nem szerzett bevételt, vagy kizárólag olyan bevételt szerzett, amelyet nem kell bevallania. Ilyen bevétel

 • az, amelyet a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni (kivéve a nemzetközi szerződés alapján az adó alól Magyarországon mentesített azon jövedelmet, amelyet egyébként az összevont adólapba kellene beszámítani, de csak akkor, ha a magánszemély más okból is köteles a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettség teljesítésére) [Szja tv. 7. § (1) bekezdés m) pont];
 • az ingó vagyontárgy átruházásából származó jövedelem, ha az éves bevétel összege nem több mint 600 ezer forint vagy a megállapított összes jövedelem nem haladja meg a 200 ezer forintot;
 • amely ingatlan átruházásából, a vagyoni értékű jog gyakorlásának átengedéséből, e jogról való lemondásból származik, ha abból jövedelem nem keletkezik;
 • amely után a személyi jövedelemadó megfizetésére a kifizető kötelezett (pl. béren kívüli juttatás);
 • a kamatjövedelem, és abból a kifizető az adót levonta;
 • a pénzbeli nyeremény [Szja tv. § (2) bekezdés];
 • amely nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján Magyarországon nem adóztatható;
 • amelyet külön törvény rendelkezése szerint nem kell bevallani.

Ha a külföldi illetőségű magánszemélyt külföldi illetőségére tekintettel a jövedelemszerzés adóévében nem terhelte adókötelezettség Magyarországon, akkor erről az adóévet követő év április 30-áig nyilatkozhat.

A személyi jövedelemadót a bevétel megszerzésekor fő szabály szerint adóelőlegként vagy végleges (ún. „forrás”) adóként és ezek beszámításával, az adóbevallásban történő utólagos elszámolással az adóévi összes jövedelmet terhelő adó különbözeteként kell az adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig megfizetni.

Az adó megfizetése nem jelenti a bevallási kötelezettség teljesítését.

A 2018. évi adóbevallási tervezet és a 18SZJA bevallás

A NAV a magánszemélyek részére az adóévet követő év február végéig beérkezett kifizetői bevallások, adatszolgáltatások alapján adóbevallási tervezetet készít, amely tartalmazza adóhatóság nyilvántartásában szereplő, a magánszemély által az adóévben megszerzett,

 • az Szja tv. hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
 • az Ekho tv. hatálya alá tartozó jövedelmet és annak adóját,
 • az Efo tv. szerinti jogviszonyból származó, a személyi jövedelemadóról szóló törvényszerinti mentesített keretösszeget meghaladó jövedelmet,
 • a Különadó tv. hatálya alá tartozó különadó-alapot képező bevételt és annak adóját,
 • a Szocho tv.szerint a szociális hozzájárulási adó alapját képező jövedelmet és az utána fizetendő szociális hozzájárulási adót.

A 2018. évi adóbevallási tervezet az erre a célra kialakított online felületen 2019. március 15-étől tekinthető meg a NAV SZJA oldalán az e-SZJA felületre belépve számítógépen, okostelefonon vagy táblagépen. Ehhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkezni. A tervezet postai úton történő megküldését március 18-áig lehetett kérni, ha ez nem történt meg, az ügyfélkapus regisztráció elektronikus úton vagy okmányirodában, kormányablakban, az adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatain, egyes postai ügyfélszolgálatokon vagy külképviseleteken személyesen intézhető.

A 2018. évi jövedelmek bevallásának határideje 2019. május 20-a.

Annak, aki nem kötelezett általános forgalmi adó fizetésére, nem mezőgazdasági őstermelő vagy nem egyéni vállalkozó, és az adóbevallási tervezettel egyetért, további teendője nincs, személyi jövedelemadó bevallási kötelezettsége 2019. május 20-ával teljesítettnek minősül, a tervezet a magánszemély érvényes bevallásává válik, annak minden jogkövetkezményével együtt. Ez történik akkor is, ha valaki akár feledékenységből, akár szándékosan nem ellenőrzi a tervezetet. Éppen ezért az estleges szankciók elkerülése érdekében feltétlenül érdemes mindenkinek a tervezetben feltüntetett adatokat összevetni a rendelkezésre álló igazolásokkal, saját nyilvántartásokkal, és abban az esetben, ha eltérés mutatkozik, a bevallás benyújtásának határ idejéig (2019. május 20-áig) az ügyfélkapun keresztül az erre a célra kialakított webes felületen lehet javítani, kiegészíteni a tervezetet, vagy a 18AZJA  nyomtatványon lehet a helyes bevallást benyújtani.

Az adóbevallási tervezet javításával, kiegészítésével vagy a 18AZJA nyomtatványon kell teljesíteni a bevallási kötelezettséget, ha 2018-ban a magánszemély

 • fizető-vendéglátó tevékenységére tételes átalányadózást választott;
 • a megszerzett bármely bevételét terhelő adóelőleg megállapításakor a kifizetőnek (a munkáltatónak) tett nyilatkozatában költség levonását kérte, ide nem értve az e törvény szerint igazolás nélkül elszámolható költség levonására vonatkozó nyilatkozatot;
 • csereügyletből származó jövedelmet szerzett;
 • az adóelőleg-fizetésre vonatkozó szabályok szerint különbözeti-bírság fizetésére köteles;
 • nem kifizetőtől származó vagy egyébként olyan bevételt szerzett, amellyel összefüggésben az adó vagy az adóelőleg megállapítására maga köteles;
 • a kifizető által megállapított adó módosítására az adóbevallásában jogosult;
 • olyan adóköteles bevétele volt, amely alapján a jövedelem külföldön (is) adóztatható vagy amely a jövedelemszerzés helye szerint nem belföldről származott;
 • nem belföldi illetőségű magánszemély és nem tett nyilatkozatot arról, hogy őt külföldi illetőségére tekintettel a jövedelemszerzés adóévében Magyarországon adókötelezettség nem terhelte;
 • ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelmet szerzett, ha a jövedelmet nem vagy nem kizárólag kifizetőnek minősülő (külföldi) befektetési szolgáltató igazolása alapján állapítja meg;
 • a jóváhagyott osztalék adójával szemben az adóévet megelőzően felvett osztalékelőlegből levont adót számol el;
 • valamely bevételével összefüggésben az Ekho tv.szabályai szerint különadót köteles fizetni, vagy a kifizetőt és az őt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás megállapítását, bevallását és megfizetését a kifizetőtől átvállalta;
 • valamely bevételével összefüggésben szociális hozzájárulási adó-előlegfizetési kötelezettsége keletkezett;
 • nem kifizetőtől származó kamatjövedelem, osztalék és árfolyamnyereség címén szerzett jövedelme keletkezett (ez már a 2018-ban szerzett ilyen jövedelmekre is alkalmazható!);
 • adóját a törvény külön rendelkezése szerint adóbevallásában kell (lehet) megállapítani;
 • a külföldi illetőségére tekintettel nem terhelte adókötelezettség Magyarországon, de erről az április 30-áig nem nyilatkozott a 18NYK nyomtatványon.

Az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélynek, a mezőgazdasági őstermelőnek, az egyéni vállalkozónak viszont mindenképpen önállóan kell elkészítenie és benyújtania szja-bevallását, amelyhez felhasználhatja az adóbevallási tervezet adatait. Esetükben ugyanis a bevételek egy részéről és a költségekről nincs adatszolgáltatás, így a tervezet szükségszerűen csak egy ajánlat, amely nem válik automatikusan bevallássá, azt ki kell egészíteni a NAV nyilvántartásában nem szereplő adatokkal. Ezért, ha ők az említett határidőig a tervezetet az online felületen nem javítják, egészítik ki (vagy ha ez szükségtelen lenne, legalább nem jelzik annak elfogadását), és a 18SZJA bevallást sem adják be, akkor nem lesz érvényes bevallásuk, mely esetben mulasztási bírsággal sújthatók.

Egyébként saját döntése alapján, az adóbevallási tervezet elfogadása, kijavítása, kiegészítése helyett a határidő lejártáig bárki benyújthatja a 18SZJA-bevallást.

Az adó soron kívüli megállapítása egyszerűsített bevallása

Az adóhatóság soron kívüli adómegállapítás keretében határozattal állapítja meg a személyi jövedelemadót a magánszemély kivándorlásakor, továbbá a hozzátartozó (örökös) kérelmére vagy hivatalból az adózó halála esetén. Az adóhatóság állapítja meg az adót akkor is, ha a magánszemély és a kifizető között az adóelőleg vagy az adó megállapítása során vita keletkezik. A vitát ilyen esetben az adóhatóság dönti el és megállapítja az adót.

Az ideiglenesen Magyarországon vendégként fellépő külföldi illetőségű előadóművészek, filmforgatáson részt vevő stábtagok egy kedvező adózási módot választhatnak, ha – nemzetközi egyezmény alapján, vagy nemzetközi egyezmény hiányában belföldön adóztatható – kifizetőnek nem minősülő személytől kapják a jövedelmet. Ebben az esetben az adót rendkívül egyszerű magyar és angol nyelvű (53INT) nyomtatványon – a magánszemély természetes azonosítóinak, illetőségének, valamint személyének azonosítására alkalmas hatósági igazolványa típusa és száma feltüntetésével – a Magyarországról történő távozást megelőzően kell bevallani és az említett napig kell megfizetni. Ha a magánszemély e bevallási kötelezettségének meghatalmazottja vagy megbízottja útján tesz eleget, a bevallás a távozását követő 90. napig tehető meg.

Igazolási kérelem

Ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató és általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély a szükséges iratok, igazolások (önhibáján kívüli) hiányában előreláthatóan határidőben nem tudja benyújtani a bevallását, felülvizsgálni az adóbevallási tervezetet, a késedelemről határidőn belül bejelentést tehet az állami adóhatósághoz. A bejelentéshez kapcsolódó adóbevallást és a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelmet együtt kell benyújtani. Az igazolási kérelmet az adóhatóság nem utasíthatja el, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság, vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.

Ha a magánszemély a személyi jövedelemadó bevallás késedelmes benyújtására vonatkozó bejelentést tett, a bevallás naptári éve november 20. napjáig a bevallási késedelem miatt az adóhatóság nem szab ki mulasztási bírságot, kivéve, ha az adózó bevallását november 20-a előtt nyújtja be és késedelmét igazoltan nem menti ki.


Kapcsolódó cikkek

2019. április 5.

Szja bevallás: az adófizetők tizede már letudta teendőit

Bár még csak három hét telt el azóta, hogy az adófizetők az interneten megnézhetik az adóbevallási tervezetet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) készített nekik, már közel egymillióan rákattintottak a nyomtatványra, több mint ötszázezren pedig véglegesítették a bevallást – mondta el a Magyar Nemzet pénteki számában Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára.
2019. május 3.

Szja-bevallás: rendkívüli nyitvatartás a NAV központi ügyfélszolgálatainál

A személyi jövedelemadó bevallás május 20-i határideje miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) fővárosi és megyei központi ügyfélszolgálatai 2019. május 6-ától (jövő hét hétfőtől), május 20-áig (hétfőig) hétköznaponként rendkívüli nyitva tartással várják az ügyfeleket – közölte a hatóság pénteken.
2019. április 26.

Az szja-bevallásával kapcsolatos friss változások  

Az utóbbi években a személyi jövedelemadózás rendszere jelentős átalakuláson ment keresztül. Most az idei bevallást érint legfontosabb változásokat vettük sorra az Adó szaklap segítségével.
2019. április 15.

Csökkentse a fizetendő szja-t! (3. rész)

Cikksorozat első két részében bemutattam az első házasok- és a családi adókedvezményt, melyekkel az arra jogosult az összevont adóalapját csökkentheti. A harmadik, egyben utolsó részben a súlyos fogyatékosság adókedvezményével kapcsolatos tudnivalókat ismertetem, mely az összevont adóalap adójából érvényesíthető.
2019. április 8.

Csökkentse a fizetendő szja-t 2. rész

A cikksorozat első részében az első házasok kedvezményét mutattam be, most pedig a családi adókedvezménnyel kapcsolatban szeretnék teljes körű tájékoztatást nyújtani.
2019. április 3.

Csökkentse a fizetendő szja-t 1. rész

Háromrészes cikksorozatunkban sokakat érintő személyi jövedelemadó kedvezményeket mutatunk be, kitérve mértékükre, a jogosultsági körökre és azok gyakorlati értelmezésére.