A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – közvetítő igénybevételével nyújtott szálláshely szolgáltatás (5. rész)


Írásunkban áttekintjük, hogy az online felület alkalmazásával, közvetítő igénybevételével nyújtott szálláshely-szolgáltatás milyen áfa-vonzatokkal jár.

Releváns jogszabályok:

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

Általános gyakorlat, hogy a szállásadók a Közösség más államában letelepedett adóalanytól ügynöki típusú közvetítő szolgáltatást (sharing economy) vesznek igénybe, melynek keretében egy külföldi illetőséggel rendelkező adóalany (közvetítő) a belföldi illetőségű, és belföldön található szálláshellyel rendelkező szálláshely szolgáltatók és a szálláshelyeket kibérelni kívánó vendégek részére – ellenérték megfizetése fejében – olyan online felületet biztosít, ahol a felek kapcsolatot teremthetnek egymással.

Ilyen esetben a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a szállásadó – mint szolgáltató – és az azt ténylegesen igénybe vevő vendég között jön létre, a közvetítő pedig a közvetítő díját (jutalék), illetve egyéb általa nyújtott szolgáltatások díjait számlázza a szálláshely kiadója felé. A vendégek a szállásdíjat a közvetítő részére fizetik meg, és utóbbitól a szállásadóhoz a közvetítés miatt a jutalékkal csökkentett összeg érkezik be.

Írásunkban áttekintjük, hogy az online felület alkalmazásával, közvetítő igénybevételével nyújtott szálláshely-szolgáltatás milyen áfa-vonzatokkal jár.

  1. Teljesítési hely és adófizetési kötelezettség
    1. A közvetítő által a szálláshely részére nyújtott szolgáltatás

Ebben az esetben a közösségi adóalany által nyújtott szolgáltatás teljesítési helyének megállapítására főszabály szerint az Áfa tv. 37. § (1) bekezdését kell alkalmazni, amely kimondja, hogy adóalany részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye az a hely, ahol a szolgáltatás igénybe vevője gazdasági céllal letelepedett, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig az a hely, ahol lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van. Amennyiben az adott szolgáltatás teljesítési helye Magyarország, és a szolgáltatás nyújtója belföldön gazdasági céllal nem telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nincs belföldön, az adót az Áfa tv. 140. § a) pontja alapján a szolgáltatást igénybe vevő, belföldön nyilvántartásba vett adózónak – jelen esetben a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatónak – kell felszámítani és az adóbevallásában fizetendő adóként feltüntetni.

Tehát a belföldi szállásadót a külföldi cégtől ellenérték fejében igénybe vett, belföldön teljesülő szolgáltatás után 27%-os mértékű áfa felszámításával adófizetési és bevallási kötelezettség terheli. Ilyenkor az adó alapját a vendég által a szállásadó részére megfizetett szállásdíjból a közvetítő által kifizetett/kifizetendő összeggel csökkentett része képezi. A szálláshely szolgáltatónak a 27 %-os mértékű adót akkor is meg kell fizetnie, ha alanyi mentes státuszú, mivel az Áfa tv. 193. § (3) bekezdése szerint az adózó nem járhat el alanyi adómentes minőségében – többek között – az Áfa tv. 140. §-ában említett esetekben. Ezen, saját név alatt felszámított áfát az alanyi adómentes adóalany – mivel a szolgáltatás igénybevétele alanyi adómentesként végzett, adólevonásra nem jogosító adómentes tevékenységhez történik – nem helyezheti levonásba [Áfa tv. 195. § (1) bekezdés].

    1. A szálláshely által a vendégek részére nyújtott szálláshely-szolgáltatás

Ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása esetében a teljesítés helye az a hely, ahol az ingatlan van, azaz az ügylet belföldi teljesítési hellyel rendelkezik [Áfa tv. 39. § (1) bekezdés]. Szolgáltatás nyújtása esetén az adót főszabály szerint az az adóalany fizeti, aki (amely) az ügyletet saját nevében teljesíti (Áfa tv. 138. §).

  1. Közösségi adószám kiváltási kötelezettség

Tekintettel arra, hogy a Közösség más tagállamában letelepedett adóalanytól történő közvetítői szolgáltatás igénybevétel teljesítési helyének meghatározására az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alkalmazandó, ezért a szálláshely szolgáltatónak közösségi adószámmal kell rendelkeznie, és a 2365-ös áfa bevalláson (18. sor) túl 23A60-as összesítő nyilatkozatot (04-es lap) is be kell nyújtania.

Alanyi adómentesség esetén mind a 2365 számú áfa-bevallást, mind a 23A60 számú összesítő nyilatkozatot havonta, az ügylet teljesítési időpontját magába foglaló hónapról a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell benyújtani, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 2. számú melléklet B/3.4, 3.5 alpontok alapján. A közösségi adóalanytól történő szolgáltatás-igénybevételt a 2365 bevallás 18. sorában kell feltüntetni, és a főlap E) blokkjában jelölni szükséges, hogy „mentes státusz mellett adókötelezettsége keletkezett”. Az áfabevallás 18. sorában feltüntetett, az adott adóelszámolási időszakra (hónapra) vonatkozó ellenérték adatnak meg kell egyeznie az ’A60 számú összesítő nyilatkozat 04-es lapján közölt összesített adattal.

Az alanyi adómentes szálláshely szolgáltatónak bevallást és összesítő nyilatkozatot is csak azokról a hónapokról kell a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig benyújtania, amelyekben a közvetítő részére szolgáltatást teljesített. A közvetítőt megillető díjat, mint adóalapot terhelő 27 százalékos mértékű adót szintén a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig kell megfizetnie.

  1. Számlakibocsátási kötelezettség a vendégek részére

A szálláshelyszolgáltató – mivel a szolgáltatás igénybevevője (vendég) nem közvetlenül részére, hanem a közvetítő felé fizeti meg a szállásdíjat – nem mentesül az Áfa tv. 159. § (1) bekezdésében foglalt számlakibocsátási kötelezettség alól, mivel erre a készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő fizetés, és a számla iránti igény hiányában lenne lehetősége (ebben az esetben elegendő lenne nyugta kiállítása).

Tekintettel arra, hogy jelen esetben a vendégek veszik igénybe (rendelik meg) a szálláshely szolgáltatást, ezért a szállásadó adóalanynak az Áfa tv. szerinti bizonylatot a szolgáltatás igénybe vevője részére, vagyis a vendégek részére kell kiállítani (függetlenül attól, hogy az ellenértéket harmadik fél egyenlítette ki a vendégek helyett).

A számlaadási kötelezettségnek – mely teljesíthető papír alapú vagy elektronikus számla kibocsátásával is – legkésőbb a vendég számára nyújtott szálláshely szolgáltatás teljesítését követő 8 napon belül kell eleget tenni, függetlenül attól, hogy adott esetben a szálláshely-szolgáltatás teljesítésének időpontjában a pénz ténylegesen nem került átutalásra. A számlában ellenértékként a vendég által megtérített teljes (a közvetítő által levont díjjal nem csökkentett) összeg szerepeltetendő.

Az Áfa tv. 187. § (2) bekezdésére tekintettel az alanyi adómentes adóalany főszabályként (az Áfa tv. 193. §-ában meghatározott kivételekkel) nem hárít át adót, ebből következően a kiállított számlán sem százalékértéket, sem áthárított adót nem szerepeltethet. Ekkor az alanyi adómentes minőségben teljesített ügyletről kibocsátott számlának egyértelmű utalást kell tartalmaznia arra, hogy az mentes az adó alól (Áfa tv. 169. § m) pont).


Kapcsolódó cikkek

2023. szeptember 22.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – az áfa-szabályok (3. rész)

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás az általános forgalmi adó rendszerében ingatlan bérbeadásnak minősül. Az ingatlan bérbeadás az Áfa tv. 86. § (1) bekezdés l) pontja értelmében adómentes szolgáltatás, ugyanakkor ez az adómentesség az ingatlanok idegenforgalmi, turisztikai célú hasznosítására már nem terjed ki. Tisztázzuk még az ingatlan-bérbeadás és a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás közötti különbséget.
2023. szeptember 15.

A magánszálláshely-szolgáltatás adózása – személyi jövedelemadó (2. rész)

Cikksorozatunk második részében a magánszálláshely-szolgáltatást terhelő személyijövedelemadó-kötelezettségről lesz szó, ami – a törvényi feltételek teljesülésének, illetve az adózó döntésének függvényében – megnyilvánulhat tételes átalányadó megfizetésében, vagy önálló tevékenységből származó jövedelem esetén 15 százalékos mértékű személyi jövedelemadó formájában.