A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (XXXIX. rész)


Az EUB ítélkezési gyakorlata értelmében nem tagadható meg a levonási jog például önmagában arra tekintettel, hogy az adóalany nem ellenőrizte, eleget tett-e a számlakibocsátó a hatóságokkal szembeni kötelezettségeinek.

Joggal való visszaélés, adócsalás (folyt.)

Adócsalás (folyt.)

Az adóalanytól elvárható intézkedések (folyt.)

A cikksorozat IV. és XI. részeiben már említett C-324/11. sz. Tóth ügyben a nemzeti bíróság részéről kérdésként merült fel, hogy az a tény, hogy az adóalany nem ellenőrizte, hogy

  • a munkavégzés helyén dolgozó munkavállalók a számlakibocsátóval állnake jogviszonyban, illetve
  • a számlakibocsátó bejelentette-e ezen munkavállalókat,

tekinthető‑e olyan objektív körülménynek, amely miatt a számlabefogadó tudta, vagy tudnia kellett, hogy héa kijátszására irányuló ügyletben vett részt.

Az EUB szerint ez nem róható fel a számlabefogadó mulasztásaként, erre hivatkozva nem tagadható meg a levonási jog.

Ha az adóhatóság konkrét bizonyítékokkal szolgál a csalás fennállásáról, sem a héairányelvvel, sem pedig az adósemlegesség elvével nem ellentétes, ha a nemzeti bíróság az adott ügyben szereplő összes körülmény átfogó vizsgálata során ellenőrzi, hogy a számlakibocsátó maga teljesítettee a szóban forgó ügyletet. Mindazonáltal az alapügyben szereplőhöz hasonló helyzetben csak akkor utasítható el a levonási jog, ha az adóhatóság objektív körülmények alapján megállapítja, hogy a számla címzettje tudta, vagy tudnia kellett volna, hogy a levonási jogának megalapozására felhozott ügylettel az említett számlakibocsátó vagy a szolgáltatói láncban korábban közreműködő gazdasági szereplő által elkövetett adócsalásban vesz részt.

A C–444/12. sz. Hardimpex ügyben az adóhatóság elutasította a Hardimpex felé a legjelentősebb beszállítója, a Cryp‑Tech Kft. által kibocsátott számlákban feltüntetett héa levonásához való jogot arra hivatkozva, hogy a szóban forgó számlák tartalmilag hiteltelenek voltak. Korábban elvégzett ellenőrzések adatai alapján ugyanis a számlákon szerepeltetett termékek igazolatlan eredetűek voltak, mivel az értékesítő beszállítója az importáláshoz kapcsolódó bevallási és adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, a beszállító szintén belföldi beszállítója pedig a bejelentett székhelyén gazdasági tevékenységet nem végzett.

Az adóhatóság az említett héalevonási jog elutasítása kapcsán arra a körülményre is hivatkozott, hogy a Hardimpex az érintett termékek beszerzésekor nem járt el kellő körültekintéssel, mivel nem vizsgálta, hogy az értékesítési láncban előtte szereplő gazdasági társaságok

  • a termékértékesítés kapcsán eleget tetteke héabevallási és befizetési kötelezettségüknek, illetve
  • a termékek harmadik országból való vásárlása esetén a termékimportra vonatkozó vámkezelési és vámfizetési kötelezettségüknek.

A nemzeti bíróság kérdései arra vonatkoztak, hogy megtagadható-e az adóalanytól a levonási jog arra hivatkozva, hogy

  • az értékesítési lánc részét képező korábbi ügylet a héaelőírások szempontjából szabálytalan volt, illetve
  • ezen adóalannyal szemben kifogásolható, hogy nem győződött meg a beszállítója által kibocsátott számlán szereplő termékek eredetéről,

anélkül hogy e hatóság jogilag megkövetelt módon bizonyítaná, hogy az adóalany tudott, vagy tudnia kellett volna e szabálytalanságról.

Az EUB szerint azon érv kapcsán, hogy az adóalany nem járt el kellő körültekintéssel, az EUB ítélkezési gyakorlatából kitűnik, hogy természetesen, ha szabálytalanságra utaló jelek merülnek fel, a körültekintő gazdasági szereplő az ügy körülményeitől függően köteles lehet arra, hogy a megbízhatóságáról való meggyőződés érdekében tájékozódjon azon másik gazdasági szereplő felől, amelytől termékeket vagy szolgáltatásokat kíván beszerezni.

Az adóhatóság ugyanakkor általános jelleggel nem követelheti meg a héalevonási jogát gyakorolni kívánó adóalanytól egyfelől, hogy az arról való meggyőződés érdekében, hogy a korábban közreműködő gazdasági szereplők szintjén nem történt szabálytalanság, ellenőrizze, hogy az e jog gyakorlásának alapjául szolgáló termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó számla kibocsátója rendelkezik‑e a szóban forgó termékekkel, és képes‑e azok szállítására, illetőleg hogy héabevallási és ‑fizetési kötelezettségének eleget tesz‑e, vagy másfelől, hogy e vonatkozásban okiratokkal rendelkezzen.

Ebből következően annak a nemzeti bíróságnak, amelynek arról kell döntenie, hogy a konkrét esetben az adóköteles ügylet létrejött‑e, és amely előtt az adóhatóság különösen a számlakibocsátó érdekkörében elkövetett szabálytalanságokra hivatkozik, ügyelnie kell arra, hogy a bizonyítékok értékelése ne eredményezze azt, hogy értelmét veszti az EUB ítélkezési gyakorlata, a számla címzettjét pedig közvetett módon arra kötelezi, hogy szerződéses partnerénél olyan ellenőrzést végezzen, amely főszabály szerint nem is a feladata.

A tárgyi esetben nem nyert bizonyítást, hogy a Hardimpex tudott vagy tudnia kellett volna az értékesítési láncban korábban közreműködő gazdasági szereplők által elkövetett szabálytalanságokról, és önmagában az a körülmény, hogy a Hardimpex nem győződött meg a beszállítója által kibocsátott számlán szereplő termékek eredetéről, az EUB álláspontja szerint nem tekinthető olyan indoknak, amely alapján megtagadható a héalevonás.


Kapcsolódó cikkek

2023. augusztus 16.

A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (XXXVI. rész)

Az EUB ítéleteiben levezette: az adóalany az általa elkövetett csalás esetén, valamint ha tudta vagy tudnia kellett volna, hogy adókijátszásban vesz részt, adólevonási joggal nem élhet. Az értékesítési lánc jóhiszeműen eljáró szereplői viszont nem felelősek a lánc másik szereplője által elkövetett adócsalásért.
2023. május 3.

A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (XXIII. rész)

Az EUB több ítéletében is kiemelte, hogy az adóhatóság nem tagadhatja meg a héalevonás jogát kizárólag azon okból, hogy valamely számla nem teljesíti a héairányelvben előírt feltételeket, ha rendelkezésére áll minden, annak ellenőrzéséhez szükséges adat, hogy az e jogra vonatkozó anyagi jogi feltételek teljesülnek‑e.
2023. március 1.

A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (XV. rész)

Cikksorozatunk mostani részében először azt mutatjuk be, hogy az EUB szerint milyen feltételek teljesülése esetén kell termékértékesítésnek tekinteni a felek által bérletként (azaz szolgáltatásként) kezelt lízingszerződést, majd pedig a levonási jog alaki feltételeivel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatról lesz szó.
2023. február 22.

A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (XIV. rész)

Az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatában visszatérően megjelenik az a gondolat, hogy az adott ügyletre vonatkozó tagállami polgári jogi szabályok nem határozhatják  meg az ügylet áfarendszerbeli megítélését. Adott esetben ez azt eredményezheti, hogy az áfalevonás jogszerűsége is megkérdőjeleződik.
2022. november 17.

A levonási jog megtagadása az Európai Bíróság gyakorlatában (I. rész)

Az általános forgalmi adó rendszerének kulcsfontosságú eleme az adólevonási jog. Bizonyos esetekben ugyanakkor az adóalanyok e jogát az adóhatóság elvitathatja. E cikksorozat azt elemzi, milyen feltételek mellett ítélte jogszerűnek az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) a levonási jog megtagadását. Az EUB ítéleteinek egy része magyar vonatkozású ügyben született, némelyik a Kúria jogértelmezési gyakorlatára is hatással volt.